Rendszabály
A BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA szervezési  és működési szabályzata

Nr. 1824 /23.10.2020                                                            Aprobat de CA la data de 12.10.2020.

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

(R.O.F.)

 

BELSŐ RENDSZABÁLY

 

A BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA szervezési  és működési szabályzata.

 

 

 

I. A szabályzat szerepe

1. Megfogalmazza az iskola küldetését és jövőképét;

 1. Szabályozza az iskola mindennapi életét;
 2. Útmutatást ad a tanulóknak, pedagógusoknak, alkalmazottaknak és szülőknek;
 3. Kihangsúlyozza iskolánk sajátosságait;

Az iskola küldetése és jövőképe

Iskolánk jövőképe

Arra törekszünk, hogy a társadalomba olyan jól felkészült, tenni akaró és hatékony végzősöket bocsássunk ki, akik sikeresen be tudnak illeszkedni a közösségbe. Ezért hisszük, hogy kulcsfontosságú a tanulók kezdeményező készségének, kreativitásának, kifejező készségének fejlesztése, illetve egy egészséges életmódszemlélet kialakítása.

Ugyanakkor azt szeretnénk, ha iskolánk tanulói megértenék, hogy életcéljuk egy aktív, családi körben megélt életviteli mód kell, hogy legyen.

A boldogság, a siker és a szülőföld alapvető értékeket képviselnek tanulóink nevelésében.

 

 

Iskolánk küldetése a közösségben

 

 • Egy minőségi, a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztésén alapuló

oktató- nevelő tevékenység biztosítása közösségünk számára

 • Egy ösztönző tanulási- és munkakörnyezet kialakítása, valamint a minden tantárgyra kiterjedő, kiemelkedő teljesítményszint nyújtását lehetővé tevő feltételek megteremtése
 • A mások iránti és a hagyományos értékekkel szembeni tisztelet fontosságának, valamint az ökológiai egyensúly helyreállításába való aktív bekapcsolódás szükségességének népszerűsítése diákjaink körében
 1. Az iskola munkarendje
 2. Egy váltásban, reggel 8,00 és 15,00 óra között folyik a tanítás;
 3. A köröket, az opcionális- és vallásórákat reggel 7.00 órától, vagy a tanórák végén (14.00-15.00 óra) is lehet tartani, szükség szerint;
 4. A szülők kérésére az előkészítő és I-IV osztályos tanulóknak napközis programot is lehetővé teszünk, délután 16,00 óráig;
 5. A tanítási órák 50 percesek, a szünetek 10 percesek, kivétel a 20 perces nagyszünet (10, 50-11,10)
 6. Havonta egy alkalommal négyszöget tartunk az udvaron iskolánk összes tanulójának és pedagógusának részvételével a nevelési feladatok és az aktuális problémák ismertetése céljából; a négyszöget a hónap első csütörtökén hívjuk össze;
 7. Reggel 8,00 órakor az iskola kapuját bezárjuk,

7.12,00, 13,00 és 14,00 órakor, a szünet idejére a kaput a szolgálatos pedagógusok kinyitják, hogy hazamehessenek azok a diákok, akiknek már nincs órájuk;

 1. A szünet ideje alatt szolgálatos pedagógus a kapunál felügyel, a szünet végén a kaput újra bezárja;
 2. 15,00 órakor a szolgálatos a kaput kinyitja.
 3. A tanulók a tanítás ideje alatt csak a szolgálatos tanár, az osztályfőnök/tanító által aláírt engedéllyel hagyhatják el az iskola épületét;
 4. Tanórákról csak a szülők (lásd az Iskolai Szabályzat, R.O.F.U.I.P.), az osztályfőnök illetve a hivatalos szervek kérésére hiányozhatnak;
 5. A tanulók a nagyszünettől kezdve minden szünetben az udvaron tartózkodnak; a többi szünetekben az osztályban maradhatnak, de fegyelmezetten viselkednek;
 6. A tanulók a nagyszünetben és az azt követő szünetekben az iskolaudvaron tartózkodnak. Esős időben vagy nagy hidegben a folyosókon vagy az osztályteremben tartózkodnak a szünetek idején;
 7. A tanuló feladata az ellenőrzőt minden nap magával hozni, a kapott osztályzatot a tanár és a szülő alá kell írja;
 8. A szünet végén a tanulók osztályonként kettes sorba állnak és fegyelmezetten mennek be a tanórákra;
 9. Minden óra végén –a nagyszünettől kezdve- a tanár kiküldi a tanulókat az osztályból, emlékezteti a szolgálatost a feladataira;
 10. Tilos az iskolába mobiltelefont használni; kivételt képeznek azok, akik a szülők kérésére hoznak telefont; a tanítás ideje alatt kötelesek a telefont a táskában tartani, kikapcsolva; ellenkező esetben a tanárok a telefont elvehetik; a szülő a telefont az osztályfőnöktől kapja vissza;
 11. Az iskolai vagy iskolán kívüli foglalkozáson a tanulók csak a pedagógusok felügyelete alatt vehetnek részt;
 12. Az iskolai kitűzőt tanulóink az iskolai rendezvényeken, ünnepnapokon és az iskolán kívüli rendezvényeken viselik.
 13. Minden iskolán kívül tartott tevékenységet be kell jelenteni az igazgatóságon a programot megelőző időpontban;
 14. Az órák végén a tanár hazaengedi a tanulókat, és utolsónak hagyja el az osztálytermet; órák végén az osztályfelelős bezárja az osztályt. A szolgálatos tanár az adott folyosón ellenőrzi, hogy az ajtó az órák végén legyen bezárva.
 15. Az alsó tagozat délutáni programja idején a szünetekben a tanulók biztonságáért az illető osztály tanítója a felelős;
 16. Az iskolából csak azok a tanulók mehetnek ki, akiknek engedélyük van a szolgálatos tanár, vagy az osztályfőnök aláírásával; A kilépőket a tanulók visszaadják a pedagógusnak, melyeket a tanáriban elhelyezett mappában kell megőrizni.
 17. A pedagógusok minden fegyelmi problémát megbeszélnek az osztályfőnökkel, aki tájékoztatja a szülőket; szükség esetén az osztályfőnök az osztálytanáccsal is konzultál;
 18. Az alkalmazottak elkérezése a titkárságon található lap kitöltésével történik; az elkérező köteles az órák helyettesítését megoldani; kivételt képez a betegség, vagy ha az alkalmazottat az iskola delegálja hivatalos ügyben; betegszabadság esetén az alkalmazott értesíti az igazgatóságot, a beteglapot minél hamarabb leadja a titkárságon.
 19. Az iskola állandó programjain, amelyek a Rendszabályban szerepelnek, minden pedagógus részt vesz.
 20. Minden osztály hetente egy alkalommal nagytakarítást szervez. A takarítás időpontját az osztályközösség dönti el. A takarítást végző tanulók nevét az osztály faliújságára hetente kifüggesztik. A nagytakarítás során felseprik és nedves törlővel feltörlik a padlót, port törülnek, a padokból és a szemétkosárból kiürítik a szemetet, kiszellőztetik az osztályt, nedves szivaccsal táblát törülnek. A takarítást a tanító vagy az osztályfőnök felügyeli.
 21. Az osztálynaplókat a vakáció előtti utolsó tanítási napon minden tanító és osztályfőnök leadja a titkárságon.
 22. Amikor az iskola pedagógusa belép az osztályterembe (szünet vagy tanóra idején), a tanulók csendes felállással köszöntik.
 23. A felső tagozat délutáni programjai (gólyabál, farsangi rendezvény) 20,30-kor fejeződnek be. A műsort és a vetélkedőt a jelenlevők ülve, csendben figyelik. Az előadás ideje alatt tilos a járkálás, az étkezés.
 24. Télen a tanórák ideje alatt az osztálytermekben az ablakok legyenek becsukva.
 25. Indokolt esetben, járványok, szélsőséges időjárás, természeti csapások stb. esetben az iskolai jelenlétet feltételező oktatás meghatározott időre felfüggeszthető. Az említett esetekben megváltoztatható az órák és a szünetek időtartama. A vezetőtanács, az osztálytanács és a tanári tanács ülései az említett esetekben videokonferencia formájában is megtarthatóak.
 26. Iskolánk az erőszakkal szemben o toleranciát tanúsít.

 

 

 III. A főszolgálatos tanuló feladatai

 

 1. 7,45-től délután 15,00 óráig tart a szolgálat;
  A főszolgálatos feladatát két tanuló látja el. A főszolgálatosok beosztását a tanáriban kell kifüggeszteni. Az osztályok hetente adják át a szolgálatosságot. Az V-VIII osztályok vesznek részt benne.
 2. Reggel 7,50-kor, majd 8,00 órakor kell becsengetni; a szünetek kezdetekor, végén és 15,00 órakor csengetni kell; a faliórát és a csengetés rendjét az elektromos csengő mellett, a falon kell elhelyezni;
 3. Pontosan vezetik a nyilvántartó lapot, amelyet reggel a szolgálatos tanártól kapnak kézhez;
 4. 8 és 9 között minden nap összeszámolják a hiányzókat, feljegyzik a nyilvántartó lapra, és leadják a tej-kifli felelősnek.

 

IV. A hetes tanuló feladatai:

 

 • Szünetben az osztályteremben tartózkodik
 • Minden szünetben szellőztet;
 • Leviszi a szemetet;
 • Letörli a táblát, krétát hoz;
 • Felügyel az osztálytársak tulajdonára, valamint a tanterem tisztaságára és bútorzatára;
 • Ellenőrzi, hogy társai kiszedték-e a padokból a szemetet;
 • Lekapcsolja a villanyt.
 • Tanóra elején jelentenek
 • Az osztályfőnök és a tanító nyomon követi a szolgálatot

 

V.  A szolgálatos tanár feladatai:

 • 7,45-től 15 óráig teljesíti a feladatait;
 • Szünetekben a kijelölt helyen felügyel;
 • Ellenőrzi a szolgálatos tanulók tevékenységét (hetes, főszolgálatos);
 • A tanítási órák előtt előkészíti a naplókat;
 • Órák végén ellenőrzi az osztálytermeket, amelyek be kell legyenek zárva.
 • A főszolgálatos tanulók beosztását az osztályfőnök végzi; az időbeosztást időben kihelyezi a kijelölt helyre.
 • A szolgálatos tanár gondoskodik a nyilvántartó lapok sokszorosításáról, a kilépők kellő számú másolásáról.
 • Órák végén a szolgálatos tanárok ellenőrzik az osztálytermeket, a folyosót és a mosdókat.
 • A szolgálatos tanárok a tanítási program végén számba veszik, majd bezárják az osztálynaplókat és a tevékenységi naplókat a szekrénybe. Bezárják a tanárit.
 • A szolgálatos tanár felügyeli a főszolgálatos tanulók tevékenységét. A szolgálatos tanár felelőssége, hogy a kapu be legyen zárva.

VI. Az iskola helyiségeinek és területének használata

 • Az iskolából csak írásos engedéllyel léphetnek ki a tanulók a tanítás ideje alatt.
 • Az engedély aláírására jogosult: a tanító, az osztályfőnök, vagy a szolgálatos tanár.

 

 

Iskolai kilépő

___________________________osztályos tanuló elhagyhatja az

iskolát.

 

Az iskola elhagyásának céja:_________________________________


Dátum:___________________Óra:____________________________

Tanár aláírása:_________________________________

 

 

 • Az iskola épületében, helyiségeiben található eszközöket, felszereléseket, leltári tárgyakat csak az igazgatóság engedélyével lehet az iskolából kivinni;
 • A károkozásért a kárt okozó személyek kártérítésre kötelezettek. Az osztályban okozott kárt, ha nem derül ki a tettes személye, az osztály közösen téríti meg;
 • Bármilyen észlelt hibát jelenteni kell az osztályfőnöknek, szolgálatos tanárnak;
 • Az osztálytermekben és a tornateremben tartandó rendezvényeket az igazgatóság engedélyezi; a rendszeres rendezvényeket az igazgatóság írásban engedélyezi.
 • Az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyveket határidőre kell visszaadni;
 • A tanév végén minden kölcsönzött könyvet vissza kell adni;
 • Az elveszett vagy megrongált könyveket meg kell fizetni (ötszörös árat kell fizetni);
 • A szaktermekbe a tanulók csak a tanár jelenlétében léphetnek be.
 • A tízóraira kapott tejet és kiflit minden tanuló elfogyasztja, vagy a táskájába rakva hazaviszi. Az osztályteremben nem hagyhatják a tanulók a tízóraira kapott tejet, kiflit vagy kekszet. Felelős: tanító és az osztályfőnök.

VII. Állandó rendezvényeink

 

A Bethlen Gábor Általános Iskola közössége minden évben megszervezi a következő rendezvényeket:

1. Szeptember 15, tanévnyitó ünnepség
A szervezésért felelnek: az előkészítő osztályok tanítói
A szervezésben segítséget nyújtanak: az V. osztályok osztályfőnökei

2. Őszi gyalogtúra
Időszak: szeptember – október
A szervezésért felelnek: a nevelési tanácsadó, az osztályfőnökök, a tanítók

3. Bethlen Gábor emlékünnep
Műsor, bemutató, koszorúzás a Bethlen Gábor domborműnél
A szervezésért felelnek a VI. osztályok. Szakmai előkészítés: a történelem szakos tanár.
Időpont: november 15

4. Gólyabál az V-VIII. osztályosoknak
A szervezést a VIII. osztály végzi.
Időpont: november.

5. Karácsonyi műsor
Szervezők: a III. osztályok
A műsorban részt vesz a Gyöngyharmat kórus és az V-VIII. osztály kórusa.

 1. Karácsonyi jótékonysági vásár
  Szervezők: VIII. osztály

Időszak: a karácsonyi vakáció előtti héten.

7. Farsangi rendezvény (Előkészítő, I-VIII. osztály)
Szervezők: tanítói munkaközösség, a VII. osztályok
Időpont: a farsang idején

 1. Március 15. Ünnepi műsor
  Szervezők: a IV. osztályok
  Bemutató a tornateremben. Szakmai előkészítés: a történelem szakos tanár.9. Gyermeknapi ünnepség (kirándulás vagy iskolai programok)
  Időpont: június 1.
  A szervezésért felel a nevelési tanácsadó és az aligazgató10. Tanévzáró ünnepség
  Az ünnepi műsort a IV. és VII. és VIII. osztályosok biztosítják.
 2. Bethlen Gábor tematikus tanulmányi kirándulás (Jutalomkirándulás)
  A szervezésért felel az iskola igazgatója.
  Az anyagi fedezetet a saját jövedelemből, a Castellum Egyesület forrásaiból vagy pályázatból kell biztosítani. Résztvevők: osztályonként két tanuló, akiket a kiemelkedő eredményeik alapján tanitó/ osztályfőnök választ ki.
  Időpont: június/július.
 3. Bethlen Kupa
  Szervezők: a testnevelő tanárok.
  Időszak: május-június.

 

 1. Tisztasági verseny (Rend és fegyelem-verseny)
  Szervezők: egy szervező csapat
  Időszak: november- tavaszi vakáció

 

14.A Stella scholae elnevezésű iskolaújság kétszer jelenik meg egy tanévben a két félév végén. Szerkesztését a Diáktanács segíti, az osztályfőnökök katedra felelőse végzi.

 

 1. Évforduló:

Az iskola ötévente méltóképpen megünnepli az intézmény alapításának évfordulóját. Ebből az alkalomból emlékkönyvet jelentet meg, ünnepi műsorok, rendezvények szervezésére kerül sor a mindenkori diákokkal (kiállítás, kulturális program, tematikus nap/ hét, kirándulás).

 

 1. Olvasni jó! Verseny és jutalomkirándulás

Szervező: az iskola könyvtárosa
Időszak: június (a verseny), május-október (a jutalomkirándulás)

 

VIII. A tanulók öltözködése és viselkedése

 • Tilos a kirívó öltözködés, hajviselet, ékszerviselet;
 • Tilos a körmök, a szemöldök és a haj festése; tilos a sminkelés.
 • Kerüljük a rendetlen, elhanyagolt viseletet;
 • Az iskolai ünnepeken kötelező az ünnepi viselet:

– lányoknak sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz

– fiúknak sötét öltöny, fehér ing;
– kitűző

 • Az iskola épületében tilos a hangoskodás, a rohangálás;
 • Az osztálytermekben tilos kergetőzni, futkározni, ordibálni;
 • Minden tanulótól elvárjuk és megköveteljük a kulturált viselkedést és a civilizált beszédet.
 • Az agresszió minden formája szigorúan TILOS!
 • Tilos a tanulók bármilyen formájú zsarolása, zaklatása, testi bántalmazása;
 • Az iskola tanulói megfelelő magatartást tanúsítanak az iskolán kívüli tevékenységek során (színház, kirándulás stb.).

 

 1. IX. Az iskolán- és tanórán kívüli tevékenységekre vonatkozó szabályok.

 

 1. A szervező pedagógus ismerteti a tevékenység szabályait.
  2. A tanár megbeszéli a diákokkal a tevékenység során elvárt viselkedési szabályokat.
  3. A szervező bemutatja a közlekedési szabályokat.
  4. A járdán a csoport (osztály) kettős sorban, a járda jobb oldalán halad.
  5. Az úttesten a csoport (osztály) csak a zebrán kelhet át.
  6. Kötelező a civilizált viselkedés a tevékenység során. A múzeumi, színházi vagy templomi programok idején a tanulók csendben, a helyükön ülnek, viselkedésük tiszteletteljes.
  7. A pedagógusok fokozottan figyelnek a diákokra-
  8. A tanulók vigyáznak magukra és a társaikra.
  9. A diákok a tanárok útmutatásait követik.
  10. Türelmesen, illedelmesen viselkednek minden helyzetben.
 2. Látogatások idején a kiállított tárgyakhoz tilos hozzányúlni.
  12. A kísérő tanár tudta és engedélye nélkül a csoportot elhagyni tilos.
  13. A visszatérés a csoporttal együtt sorba állva történik.
  14. Autóbuszos utazás esetén a diákok figyelmesen ülnek fel és szállnak le.
 3. A buszból való leszállás után az eltávozás csak a kísérő tanár felügyeletével történhet.
 4. A szálláshelyen a helyi szabályok betartása kötelező.
  17. A lefekvés és az ébresztő a megbeszélt időpontban történik.
  18. A diákok részvétele az eltervezett programokon kötelező.
 5. A vásárlás csak szervezett formában történhet.
 6. 2 A gólyabál és a farsangi bál, ill. más óránkívüli tevékenységek idején érvényes szabályok: a műsor ideje alatt mindenki leülve, csendben figyel, nem beszélget, nem eszik, és nem iszik. A műsor ideje alatt az osztályfőnökök felügyelnek. A rendezvény ideje alatt az iskolát a diákok nem hagyhatják el, csak osztályfőnök engedélyével. Idegenek nem jöhetnek a rendezvényre. Az osztálytermeket csak átöltözésre lehet használni. Az iskola a tanulók testi épségéért a rendezvény végéig vállal felelősséget.
  21. A kirándulások, a látogatások és a táborok megszervezése a Tanfelügyelőség által kidolgozott procedúra és a 3060. sz. Miniszteri Rendelet alapján történik (OMECS nr. 3060/ 03.02.2014).
 1. A tornaterem, az öltözök és a sportpályák használati rendje

A testnevelés órák és sportfoglalkozások célja, hogy felkészítsen az élet nehézségeinek elviselésére, (akaraterő, kitartás fejlesztése stb.), a jó kapcsolattartás megteremtésére a fair play szellemére.

A testnevelés és sportfoglalkozások során fokozott a balesetveszély, kötelező a tanári utasítások pontos követése és az alábbiak betartása:

-A tornaterembe csak az előző osztály távozása után tanári felügyelettel

lehet bemenni.

-Amíg a szaktanár megérkezik, az előtérben kell csendben és fegyelmezetten várakozni.

-Az öltözőkben személyes dolgaidat rendben kell hagynod.

-A mosdókat rendeltetésszerűen használni!

-A tornateremben a tornacipő használata kötelező!

-Engedély nélkül a tornaeszközök használata tilos!

-A tornateremből engedély nélkül semmilyen eszközt nem szabad kivinni!

-Balesetvédelmi okokból tilos a fülbevaló, gyűrű, nyaklánc, karkötő, egyéb ékszer és karóra viselete a testnevelésórákon és sportfoglalkozásokon!

 

                       

 

 

 1. Az informatika terem és a könyvtár általános szabályai

  Az informatika terem szabályai:
 • A terembe csak a tanár jelenlétében szabad belépni.
 • Minden osztály és csoport a teremben található ülésrend alapján helyezkedik el.
 • Minden tanulónak megvan a kijelölt számítógépe: azzal dolgozik, azért a számítógépért felel. A számítógépet bekapcsolni, kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad.
 • Számítógépes adathordozót (USB adathordozót, CD-t, DVD-t) csak a tanár tudtával vihetsz be a terembe és használhatsz.
 • Csak a megadott helyen lévő állományokat használhatod, és csak a megadott helyre mentheted munkáidat!
 • Csak az engedélyezett alkalmazást és webhelyet használhatod.
 • A teremben tilos rohangálni, egymást lökdösni !
 • Munkakörnyezetedet tartsd tisztán, rendben!
 • Az informatika terembe enni- és innivalót, rágógumit bevinni tilos!
 • A számítógépek azonosítása a számítógép száma alapján történik.
 • A számítástechnikai eszközök (laptop, interaktív tábla) használata csak a tanári útmutatás figyelembe vételével történhet.
 • A tanulók nyilatkozatot írnak alá, amellyel igazolják, hogy a terem szabályzatát tudomásul vették és betartják.
 • A terem főkapcsolóját csak a tanár kezelheti!
 • Az eszközök meghibásodását, működési zavarát azonnal jelentsd tanárodnak!

 

A könyvtár házirendje: www.bethlen/gabor.ro

 1. A kölcsönzés ingyenes. A beiratkozásért nem kell fizetni. Az iskolai könyvtárból a tanév elejétől május 31-ig lehet kölcsönözni.
 2. Az előkészítő, első osztályosoknál egy időben 1 db könyv, a többi tanulónál már egyszerre 3 db könyv is lehet. Indokolt esetben (pl. tanulás, házi feladat, versenyre való készülés) maximum 5 könyv kölcsönözhető.
 3. A kölcsönzési határidő 3 hét. Ha a határidő lejárta után is szükséged van az adott könyvre, akkor a kölcsönzési idő 1 hétre meghosszabbítható. Újabb esetben csak akkor lehetséges a hosszabbítás, ha másik tanulónak nincs szüksége arra a könyvre.
 4. Vigyázz a könyvekre, folyóiratokra, bútorokra! A könyvbe firkálni, a képeket kiszínezni, a könyv lapjait kitépni nem szabad. Ha sérülést, hibát tapasztalsz, azonnal szólj a könyvtárosnak. A könyv épségét, tisztaságát kötelességed megóvni. A megrongált vagy elveszett könyv helyett újat kell vásárolnod, vagy a könyvtárossal egyeztetett dokumentummal pótolnod.
 5. Tanév végén a könyvtáros által kijelölt időpontra a kölcsönzött könyveket (tankönyveket is) vissza kell hoznod.
 6. A könyvtárból engedély nélkül ne vigyél el semmilyen felszerelést, se könyvet!
 7. A könyvtár tisztaságának és rendjének megőrzése mindenki feladata és kötelessége.
 8. A könyvtárban enni és inni nem szabad! A könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása. Úgy viselkedj, hogy ne zavarj másokat (pl. hangos beszéddel, rohangálással)!
 9. A könyvtárban minden könyvnek megvan a maga helye. Ha nem tudod, honnan emelted le a könyvet, akkor hagyd azt inkább az asztalon, vagy szólj a könyvtárosnak! A házirend be nem tartása a könyvtárból való kitiltást eredményezi.

 

 

 

 

NYILATKOZAT

Alulírott_______________________________________________, _______________

osztályos tanuló nyilatkozom, hogy az Informatika szakterem szabályzatát megértettem és tiszteletben tartom.

Név:_______________________________
Aláírás:_____________________________
Dátum:_____________________________

 

 

 

XII. Az iskola által kiosztott különdíjak

 

 1. Pro Scholae-díj
 2. Promóció I.- díj
 3. A legrendesebb osztálynak adott díj (A Tisztasági verseny nyertese)
 4. Ép testben ép lélek (A legjobb sportoló)-díj
 5. Édes Anyanyelvünk-díj
 6. A legjobb pedagógiai program
 7. Honismereti-díj
 8. Szülőföldünk-díj
 9. Hagyományaink-díj
 10. Éltanulók
 11. A jutalomkirándulás részvevői (osztályonként két tanuló)
 12. A legjobb geográfus-díj
 13. A legjobb matematikus-díj
 14. A legmagasabb osztályátlag
 15. Szorgalmi díj (az a tanuló kapja, aki az I. félévhez képest a legtöbbet javított az év végéig).
 16. Egyéb, alkalmi díjak.

XIII. Különleges szabályok és az iskola működési rendje a COVID-19 világjárvány idején. Az online-tanítás és az adatvédelem szabályai.

 1. Reggel a diákok az alábbi időpontokban érkeznek az iskolába:

7,50: 4. és 6. osztályosok,

7,55-kor: előkészítő, 1. és 8. osztályosok,

8,00 órakor: a 2., az 5. és a 7. osztályosok.

A kapunál  ne álljanak meg gyülekezni, akkor is megállás nélkül lépjenek be, ha nem pontos időben érkeztek.
2.A bejáratnál (kapunál) a szolgálatos tanárok 7,30-tól 8,15-ig tartózkodnak (kivéve, ha 8–tól órájuk van). Ellenőrzik, hogy a belépő diákokon legyen maszk (legyen feltéve!).

A szolgálatos tanár fertőtleníti a belépő diákok kezét, de ne alakuljon ki torlódás.

 1. Az I. félévben a 8A, a II. félévben a 8B teljesít szolgálatot. A főszolgálatos feladata a csengetésre korlátozódik. Az osztályfőnökök a tanáriban kifüggesztik heti lebontásban a főszolgálatos tanulók névsorát.
  4. A Belső rendszabály (ROF) szerint az osztályban hetente 2 szolgálatos van: szellőztetnek minden szünetben, a szünet végén lebuktatják az ablakokat, kiviszik a szemetet, a szelektív papírgyűjtő dobozt, táblát törülnek. Ebben a tanévben órák végén nem takarítanak. Órák végén a tanár irányításával sorban a kijárat felé indulnak. Előtte a széket felteszik az asztalra. A tanár felel, hogy az osztály rendben maradjon. A földszinten az ablakok bezárva maradnak a laptopok miatt. A felelős az osztálytermet bezárja.
 2. A szünetek idején a tanár mindvégig felügyeli az osztályt (a teremben, az udvaron, a mosdókban, a folyosón, a lépcsőházban). A távolságtartás mindvégig kötelező, akárcsak a maszk viselése. Ez a szünet alsó tagozaton egésztől 10 percig, felső tagozaton 40-től 50-ig tart
  6. Csengetéskor a diákok nem tartózkodhatnak a folyosón és a mosdókban. Ezért a szolgálatos tanárok felelnek. Mindkét szolgálatos tanár minden szünetben a kijelölt helyén tartózkodik. A folyosót, az osztálytermeket és a mosdókat is felügyeli. A termek ajtaja nyitva van. 7. A wc- re egyszerre 3 tanuló mehet, a pedagógusok figyelnek, hogy torlódás, lökdösődés a WC-n, folyosón ne alakuljon ki.
  8.A közlekedés a kijelölt útvonalon történik. A kijárat az első lépcsőháznál, a bejárat a földszintieknek a középső ajtón, az emeletieknek a hátsó ajtón keresztül történik. Szünet végén nem állnak sorba, a tanító vagy tanár irányításával civilizáltan, a torlódást elkerülve indulnak az osztálytermekbe.
  9. A teremben az osztályfőnök, a tanító a padok távolságát (min 1 m) folyamatosan ellenőrzi.
  10. A tanári szünet alatt a tanáriban maximum 5 tanár tartózkodhat, a távolságtartás és a maszk viselése mindenkinek kötelező (egy esetleges változtatás esetén ez a szünet 5 perces lesz).
 3. Betegen tilos iskolába jönni (láz, fejfájás, rosszullét, hányinger stb.) a szülő és az alkalmazottak felelősek a szabály betartásáért.
  12 Első órán a tanár felméri a diákok egészségi állapotát, ha valaki rosszul van, az elkülönítőben vár a szülő érkezéséig. Az iskolai asszisztenst értesítve azonnal intézkedünk. A gyermek nem maradhat felügyelet nélkül.
  13. Betegség, otthoni elkülönítés után a visszatérés orvosi igazolással történik (“Aviz epidemiologic favorabil”).
  14. Ha a tanárok rosszul vannak, értesítik az igazgatókat, hazamennek, telefonon konzultálnak a családorvossal.
  15. Az udvaron a kijelölt pihenőhelyet elhagyni tilos. A maszkot kötelező viselni, a távolságot tartani kell (min. 1 m). Csak a tízórai elfogyasztása idején vehetik le a maszkot, rövid ideig. A felügyelő tanár felel. A szünetek beosztása az osztály hirdetőjén legyen kifüggesztve.
  16. A pihenőhelyek:
  1. Zóna: 1A, előkészítő A, 5A, 8 A,
  2. Zóna: 1B, előkészítő B, 5B, 8B,
  3. Zóna: 2A, 4.A, 6A, 7C,
  4. zóna: 2B, 4B, 6.B, 7B,
  5. zóna: 3A, 7A,
  6. zóna: 3B. 17.HELYETTES OSZTÁLYFŐNÖKÖK. Alsó tagozaton a helyettesítő tanárok a tanító néni feladatait is ellátják. V-VIII-ban a hiányzó osztályfőnök szerepét a helyettesítő osztályfőnökök automatikusan átveszik.
  5A.Zátyi Kinga
  5B Gál Magdolna
  6A Nagy József
  6B Kész Zsuzsánna
  7A Biró-Ambrus Hajnal és Telman Attila
  7B Benedek Enikő és Pálffy Zoltán
  8A Balázs Ibolya és Orbán Csaba
  8B Csathó Kunigunda és Dunkler Réka.(a változásokat jelezzétek)18. Online tanítás idején minden órát meg kell tartani élő óra, vagy Classroom– ban, időben leadott lecke formájában.

 

18.1. A TANÍTÓ NŐ/ OSZTÁLYFŐNÖK FELADATAI/KÖTELESSÉGEI

 

a.)        értesíti a tanulókat és a szülőket a tanulás folyatatásának a módjáról, a technológia és az internet segítségével ebben a helyzetben, ugyanakkor felhívja a figyelmet a jogokra és kötelezettségekre;

b.)        egybehangolja az osztály tevékenységeit, illetve egyeztet a többi pedagógussal annak érdekében, hogy a technológia és az internet segítségével a tanulási-oktatási folyamat biztosítva legyen;

c.)        részt vesz a javasolt tanulási internetes platform, applikációk kiválasztásában, előkészítésében;

d.)       közli a tanulókkal az internetes oktatás programját, órarendjét, és egyéb fontos információkat az online tanítással kapcsolatosan;

e.)        tanácsot ad, segíti a tanulókat, hogy be tudjanak kapcsolódni az internetes órákba;

f.)        tartja a kapcsolatot a tanulók szüleivel;

g.)        beavatkozik/ segítséget nyújt, azokban a speciális esetekben, amelyek a tanulók tanulási-tanítása folyamatait érintik.

 

18.2.  A TANÁROK FELADATAI/KÖTELESSÉGEI

 

a.)        megtervezi és megtartja a tanóráit a technológia és az internet segítségével, a tantervi alapelvek figyelembe vétele alapján;

b.)        létrehoz, kiválaszt vagy igény szerint átalakít erőforrásokat, illetve online tanulási platformokat, applikációkat javasol/

választ, amelyek segítik a tanulást, melyeket használhatnak a tanulók;

c.)        megtervezi/kidolgozza a tanulási tevékenységeket

– ezek segédanyagok az internetes oktatás alatt;

d.)       létrehoz értékelési/felmérési eszközöket, amelyek a technológia és az internet segítségével hozzájárulnak a tanulók fejlődésének a felméréséhez;

e.)        a többi pedagógussal összefogva meghatároznak egy optimális, megfelelő tanítási-tanulási- értékelési programot, figyelembe véve a tanulók teherbíró képességét és azt, hogy ne legyenek túlterhelve a feladatok által.

 

18.3.   A SZÜLŐK FELADATAI/KÖTELESSÉGEI

 

a.)        biztosítja a gyereke számára azt a fizikai, biztonságos és barátságos környezetet, amelyben a gyereke részt tud venni a technikai eszközök és az internet segítségével lebonyolított tanítási órákon, bíztatja a gyereket egy pozitív hozzáállásra mindezekhez, odafigyel a gyerek fejlődésére, haladására, számon kérve a munkáját, bátorítja, motiválja a gyerekét a saját fejlődése érdekében;

b.)        tartják a kapcsolatot a tanítóval, osztályfőnökkel és a többi tanárral;

c.)        támogatja a gyereket, ha szükséges, hogy tudja átvenni és időben elkészíteni a feladatokat és a határidők betartásában;

d.)       visszajelez a tanítónak, osztályfőnöknek arról, hogyan folyt a tanítás-tanulás-értékelés a technikai eszközök és az internet segítségével.

 

 

 

18.4. A TANULÓ FELADATAI/KÖTELESSÉGEI

 

a.)        részt vesznek az iskola vezetősége által közölt program/órarend szerinti órákon, illetve a tanító, osztályfőnök információi alapján;

b.)        megoldják és visszaküldik a kiosztott feladatokat, annak érdekében, hogy a technikai eszközök és az internet segítségével tovább folytatódhasson érvényes módon a tanulás;

c.)        megfelelő tanulói hozzáállást tanúsítanak, fejlesztve azon képességeiket és viselkedési formákat, amelyek lehetővé teszik, hogy kedvező légkörben folytatódhassanak a tevékenységek;

d.)       nem mondja el senkinek az iskola által létrehozott adatbázis bejelentkező adatait;

e.)        nem veszi fel videóra (nem rögzíti) az online órákat, a személyes jogi adatok védelmét figyelembe véve az (UE) 2016/679(UE) 2016/679 szabályzat értelmében;

f.)        kötelességük részt venni az online oktatási tevékenységeken, ha nem vesz részt azokon, hiányzónak van tekintve és a hiányzása bekerül a naplóba, kivéve a nagyon pontosan megindokolt eseteket;

g.)        a viselkedése a kölcsönös tiszteleten alapszik, ezáltal hozzájárulva ahhoz, hogy az online oktatás-tanulás megfelelő környezetben tudjon folyni.

 

19.Hibrid oktatás idején minden óra közvetítése kötelező.

 

 1. A hiányzó tanárok helyettesítésében mindenki részt kell vegyen. A helyettesítő tanár írja alá a jelenléti naplót.
  21 Utolsó óra esetén felső tagozaton az óra 40-kor fejeződik be, szünet nélkül.
 2. Hazainduláskor a kijáratnál a torlódást el kell kerülni :
  az A osztály alsó tagozaton 50-kor, a B osztály 55-kor induljon a kapuhoz,
  felső tagozaton az A osztály 40-kor, a B osztály 45-kor.
  Laza sorban, megállás és gyülekezés nélkül hagyják el az udvart, a tanárok felügyelete mellett.24. Iskolánkban az adatvédelem szabályozását az 59. sz. procedúra (PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI PROTECȚIA DATELOR INCLUSIV ÎN PROCESUL DE PREDARE ONLINE), valamint az Útmutató (Ghid) foglalja magába.

 

Az online oktatás idején érvényes adatvédelmi szabályok (GDPR)
Conf. Regulamentul General privind Protecția Datelor 679/2016

 

-1.Biztonságos kommunikációs platform használata. Iskolánk a G Suit. Google Classroom- platformot használja.

-2.A pedagógusok és a tanulók biztonságos, vírusmentes, jelszóval védett eszközöket és biztonságos internetes forrásokat  használnak.

-3.A pedagógusok felkészítése és felkészülése az online platform használatára, képesek megelőzni a biztonsági incidenseket.

-4.Tilos a kódokat és a belépési jelszavakat sms-en, email-en, Facebook és Whatsapp-csoporton közvetíteni.

-5.Az iskola és a pedagógus megállapodást ír alá a GDPR 28. cikkelyének megfelelően.
-6.Mellőzni kell az  ingyenes (pl. yahoo vagy gmail-) postafiókok használata szakmai célokra.

-7.Mellőzni kell az egyéni email-címek használatát  a diákokkal és a szülőkkel való kommunikáció során.

-8.Az iskola vezetősége  és a szülők  kölcsönösen tájékoztatják egymást a tanárok, a diákok és a szülők személyes adatainak a tárolási helyéről.

-9.Áttekinthető eljárások kidolgozása és jóváhagyása az online oktatással, a távoktatással és a “blended learning”-módszerrel kapcsolatosan.

-10.Olyan eljárások kidolgozása és jóváhagyása, amelyek részletezik a képek, videófelvételek használatát és megőrzését az online órák során, és a tároló és közvetítő  eszközök kezelésének módját, a tárolás időtartamát.

 

 

XIV. Megjegyzések

 

Iskolánk minden tanulójának, a szülőknek és az alkalmazottaknak kötelessége ismerni és betartani az iskola Belső Rendszabályzatát.

A szülők a gyermekük iskolánkba íratását követően aláírják az iskolai szerződést (Contract educațional), amelyben kötelezik magukat a Belső Rendszabályzat és az Iskolai Szabályzat  (ROFUIP) betartására.

A vezetőtanács 2011 02 10.-i döntése értelmében az I. és V. osztályba való beiratkozáskor előnyt élveznek azok a gyermekek, akik a Bethlen Gábor Általános Iskola körzetében laknak, a testvérük már az iskola tanulója, vagy a szülő az iskola alkalmazottja.

 

 1. Mellékletek

 

 1. melléklet
  Lista orientativă a comisiilor de lucru care pot funcționa la nivelul unităților de învățămțânt
 2. melléklet
  Modelul contractului educațional
 • melléklet
  Procedură generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență
 1. melléklet
  Procedură generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență ce necesită intervenția poliției/ jandarmeriei/ poliției locale/ ambulanței
 2. melléklet
  Nomenclatorul actelor de violență

 

 

I.A Belső Rendszabályt előkészítő munkacsoport


László Krisztina

Péterfy Ágnes

Biró-Ambrus Lenke

Pitó Emese

Kelemen Albert

 

 

 

 1. Iskolai szerződés modell

 

 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare , se încheie prezentul:

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL

 1. Părţile semnatare
 2. Şcoala Gimnazială „Bethlen Gábor” cu sediul în Odorheiu Secuiesc, reprezentată prin director dl.Lukács Barna
 3. Beneficiarul indirect, dna/dl. ______________________________________________ părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu domiciliul în_______________________,
 4. Beneficiarul direct al educaţiei ,____________________________________elev.
 5. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcți ai educaţiei.

III. Drepturile părţilor: drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de învățământ .

 1. Părțile au cel puțin următoarele obligații: *)
 2. Unitatea de învățământ se obligă:
 3. a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
 4. b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;
 5. c) să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu strictețe prevederile legislației în vigoare;
 6. d) să asigure că toți beneficiarii educației sunt corect și la timp informați cu prevederile legislației specifice în vigoare;
 7. e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil;
 8. f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului;
 9. g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfășoară acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului ,viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
 10. h) să asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale și nu va agresa verbal sau fizic colegii.

i). să se asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect și transparent și nu condiționează această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje;

 1. j) să desfășoare în unitatea de învățământ activităţi care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a personalului unității de învățământ;

k). să asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios.

 1. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are următoarele obligații:
 2. a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
 3. b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/ unitatea de învățământ;
 4. c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecțiuni cu potențial infecțios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree etc.)

d). ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/ profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte cel puţin o dată pe lună pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului;

 1. e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; f) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ;
 2. g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unității de învățământ.
 3. Elevul are următoarele obligații:
 4. a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
 5. b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat;
 6. c) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ;
 7. d) de a respecta regulamentul de organizare și funcționare a unităţii de învăţământ, regulile de circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie a mediului;
 8. e) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educaţional etc.;
 9. f) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
 10. g) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
 11. h) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest altfel decât este prevăzut în Statutul elevului;
 12. i) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
 13. j) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ;
 14. k) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
 15. l) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora;
 16. m) de a nu provoca/ instiga/participa la acte de violenţă în unitate şi în proximitatea acesteia;
 17. n) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte.
 18. Durata contractului :

Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învățământ.

 

 1. Alte clauze:

Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.447/2020, Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Încheiat azi, __________________________, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.

 

Unitatea școlară,

DIRECTOR,

Lukács Barna

 

 

Beneficiar indirect (părinte/tutore/reprezentant legal)

…………………………………………….

Am luat la cunoștință.

 

 

III-V.  Az iskolai erőszak megelőzését szolgáló procedúra

Nr. înr. 1114 /05.06.2018.

 

Şcoala Gimnazială

„Bethlen Gábor”

Odorheiu Secuiesc

PROCEDURA

DE PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

Ediţia: 1

Nr. de ex.: 1

Revizia: –

Nr. de ex.: –

Cod: 96.05. Pagina 01 din 08
Exemplar nr.: 1

 

 1. LISTA RESPONSABILILOR CU PRIVIRE LA EVALUAREA SISTEMATICĂ A SATIFACŢIEI PERSONALULUI

 

  Elementele privind responsabilii/ operaţiunea Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura
1 2 3 4 5
1.1 Elaborat Bálint Ibolya

Kovács Katalin Zsuzsanna

Profesor 06.06.2018.
1.2 Verificat László Krisztina Profesor 07.06.2018.
123 Aprobat Lukács Barna Director 08.06.2018.

 

 1. SITUAŢIA EDIŢIILOR ŞI A REVIZIILOR ÎN CADRUL PROCEDURII OPERAŢIONALE CU PRIVIRE LA EVALUAREA SISTEMATICĂ A SATIFACŢIEI PERSONALULUI
  Ediţia/ revizia în cadrul ediţiei Componenţa revizuită Modalitatea reviziei Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei editiei
1 2 3 4
2.1 Ediţia 1 x x
2.2 Revizia 1
2.3 Revizia 2

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială

„Bethlen Gábor”

Odorheiu Secuiesc

PROCEDURA

DE PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

Ediţia: 1

Nr. de ex.: 1

Revizia: –

Nr. de ex.: –

Cod: 96.05. Pagina 02 din 08
Exemplar nr.: 1

 

 1. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ PROCEDURA PRIVIND EVALUAREA SISTEMATICĂ A SATIFACŢIEI PERSONALULUI
Nr. Crt Scopul difuzării Exemplar nr. Compartiment Funcţia Nume şi prenume Data primirii Semnă-tura
1 2 3 4 5 6 7
3.1. Aplicare 2 Didactic Director Lukács Barna 08.06.2018.
3.2. Aplicare 2 Didactic Profesor László Krisztina 08.06.2018.

 

 1. SCOPUL PROCEDURII OPERAȚIONALE

– Scopul procedurii este de a stabili metodologia de prevenire și combatere a violenței în școală.

-Nevoia de cunoaştere a dimensiunii, cauzelor fenomenului de violenţă şcolară și a formelor de manifestare necesară elaborării unor strategii de prevenire şi ameliorare;

– Sensibilizarea unui public cât mai larg şi a mobilizării resurselor în vederea abordării violenţei în şcoală.

 

 1. ARGUMENT

Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii şi combaterii acestui fenomen social.

Pentru crearea unui climat de pace şi bună înţelegere în şcoală este necesară cunoaşterea în profunzime a dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, profesorii sau echipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de violenţă, iar aceasta este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unui plan operaţional de prevenire şi intervenţie adecvat.

 

 1. OBIECTIVE SPECIFICE

– Cunoaşterea şi identificarea fenomenelor de violenţă din şcoală şi a cauzelor care le generează;

– Exemple de bune practici de diminuare a fenomenului de violență în școală.

 

 

Şcoala Gimnazială

„Bethlen Gábor”

Odorheiu Secuiesc

PROCEDURA

DE PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

Ediţia: 1

Nr. de ex.: 1

Revizia: –

Nr. de ex.: –

Cod: 96.05. Pagina 03 din 08
Exemplar nr.: 1

 

 1. OBIECTUL

Procedura se aplică tuturor elevilor, personalului didactic, didactic – auxiliar, nedidactic.

 

 

 1. RESPONSABILI:

–        comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;

 • director adjunct;
 • psihopedagog școlar;
 • profesor de serviciu;
 • personal de pază;

–        diriginţi;

–        cadre didactice.

 

 1. ABREVIERI

CPCV – Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar;

ROF –  Regulament de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar;

ROI – Regulamentul de organizare internă

 

 

 1. REGULI DE PROCEDURĂ

10.1. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR:

 • gestionează sistemul de comunicare între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali;
 • sesizează conducerea şcolii şi comisia judeţeană pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate;
 • analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate;
 • realizează planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, adaptat condiţiilor şcolii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, cu planul comisiei judeţene şi cu planul managerial al directorului;
 • urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranţei la nivelul şcolii;
 • evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar propriu;
 • centralizează lunar situațiile de violență semnalate de către diriginți completând tabelul Centralizator violență CV (Anexa 1);
 • propune măsuri de prevenire și combatere a actelor de violență;
 • elaborează semestrial un raport de activitate şi îl transmite comisiei judeţene pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.
 

Şcoala Gimnazială

„Bethlen Gábor”

Odorheiu Secuiesc

PROCEDURA

DE PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

Ediţia: 1

Nr. de ex.: 1

Revizia: –

Nr. de ex.: –

Cod: 96.05. Pagina 04 din 08
Exemplar nr.: 1

 

 

 1. 2. COMISIA DE DISCIPLINĂ PENTRU ELEVI:
 • cercetează presupusele abateri disciplinare săvârşite de elevi faţă de prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern al unităţii şcolare şi întocmeşte un raport pe care îl prezintă în consiliul clasei şi în consiliul profesoral;
 • propune, după caz, consiliului profesoral sau consiliului de administraţie sancţionarea elevilor care au săvârşit abateri disciplinare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi cu regulamentul intern;
 • propune, atunci când consideră că este necesar, consilierea psihopedagogică a elevului care a săvârşit abateri;
 • verifică aplicarea măsurilor disciplinare de către profesorii diriginţi.
 • activitatea comisiei de disciplină se desfăşoară în conformitate cu legislația în vigoare.

 

 

 1. 3. DIRECTOR ADJUNCT:
 • asigurarea eficientă a pazei și securității școlii cu personal specializat;
 • identifică factorii de risc în comunitatea școlară;
 • colaborează cu reprezentanți ai Poliției, Jandarmeriei și ONG-uri;
 • soluționează problemele conflictuale apărute.

 

 1. 4. PSIHOPEDAGOG ȘCOLAR:
 • consilierea elevilor cu manifestări violente;
 • consilierea părinților;
 • organizează activități educative privind combaterea și prevenirea violenței în școală.

 

 1. 5. PROFESOR DE SERVICIU:
 • monitorizează comportamentul elevilor;
 • consemnează în Registru de abateri elevi toate situațiile de violență apărute.

 

 1. 6. PERSONAL DE PAZĂ:
 • previne introducerea, în incinta școlii, de materiale care pot pune în pericol integritatea fizică și psihică a elevilor și a angajaților școlii;
 • intervine în situații de violență apărute;
 • semnalează profesorului de serviciu/directorul/director adjunct probleme disciplinare apărute.

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială

„Bethlen Gábor”

Odorheiu Secuiesc

PROCEDURA

DE PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI

Ediţia: 1

Nr. de ex.: 1

Revizia: –

Nr. de ex.: –

Cod: 96.05. Pagina 05 din 08
Exemplar nr.: 1

 

10. 7. DIRIGINŢI:

 • prelucrează ROF și ROI la clasă;
 • stabilirea responsabilităților la nivelul fiecărei clase de elevi cu privire la disciplina în rândul elevilor din fiecare clasă;
 • analiza situației disciplinare la nivelul fiecărei clase în cadrul orelor de consiliere cu elevii și în cadrul orelor de consiliere cu părinții și verificarea permanentă a stării disciplinare a elevilor din colectivul îndrumat;
 • consultă Registrul de abateri elevi și ia măsuri disciplinare conform ROF;
 • dezbat situațiile de violență apărute la clasă, în cadrul Consiliului clasei;
 • centralizează situațiile de violență apărute la clasă completând tabelul Abateri disciplinare AD (Anexa 2);
 • solicită prezența la școală a părintelui/tutorelui legal al elevului care a creat probleme de violență/disciplinare. Acesta va completa o declarație constatare violență DCVP (Anexa 3), un exemplar ajungând la

 

10. 8. CADRE DIDACTICE:

 • monitorizează comportamentul elevilor;
 • consemnează în Registru de abateri elevi toate situațiile de violență apărute;
 • aduc la cunoștința profesorului diriginte situațiile de violență apărute.

 

 1. 9. RESPONSABIL CU APLICAREA PROCEDURII:
 • monitorizarea activității CPCV;
 • propune măsuri de îmbunătățire a activității comisiei.

 

 1. CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL ACTELOR DE VIOLENȚĂ FIZICĂ?

 

 1. Orice persoană martoră la locul incidentului anunță profesorul de serviciu, personalul de pază și protecție, dirigintele și după caz conducerea școlii.
 2. În funcție de gravitatea incidentului persoanele îndrituite vor lua următoarele măsuri:
 • profesorul de serviciu împreună cu profesorii diriginți anchetează incidentul și vor informa conducerea școlii în legătură cu evenimentul și măsurile luate;
 • pentru incidentele grave din care rezultă persoane rănite se acordă primul ajutor în școală la cabinetul medical sau se solicită serviciul de urgență 112 de la secretariatul școlii (se vor respecta etapele de la Procedura privind securitatea și sănătatea în muncă – Ce se întâmplă în caz de accident). Conducerea școlii are obligația să ancheteze cazul și să solicite sprijinul Poliției comunitare.
 1. În toate cazurile de violență fizică diriginții au obligația să informeze familia celor implicați în incident.
 2. Comisiile pentru prevenire și  combaterea violenței și de disciplină în școală vor lua măsuri cu privire la consilierea elevilor implicați în acte de violență.

 

Anexa 1 – CV

CENTRALIZATOR VIOLENȚĂ

 

Persoana care a primit sesizarea Nr. sesizări Numărul de cazuri de violență sesizate școlii Tipuri de agresiune Numărul de cazuri în care
s-a solicitat sprijinul
Scrise Verbale Elev – elev Elev – cadru didactic Elev – personal auxiliar Elev – părinte Elev –membru din comunitate (de specificat cine) Verbală Fizică Psihică Poliției Medical Psihologic
Director
Psihopedagog școlar
Diriginte
Cadru didactic
TOTAL

 

 

Responsabil Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei,                                                                            Director,
Anexa 2 – AD

ABATERI DISCIPLINARE

 

Clasa:

Diriginte:

 

Nr. crt. Cine a primit sesizarea

 

Numele și prenumele elevului Tipul de agresiune Cazul de violență semnalat

(descriere)

Intervenție Măsuri luate
Director Psihopedagog școlar Diriginte Cadru didactic Verbală Fizică Psihică Poliție Medicală Psihologică

 

ANEXA 3 – DCVP

 

DECLARAȚIE CONSTATARE VIOLENȚĂ PĂRINTE

 

 

Subsemnatul, ………….………………………………….………………… domiciliat în ………………………………………………………………………..………..cu BI/CI seria…….. număr……………., în calitate de părinte/tutore legal al elevului/ei …………………….……………………….…………………….… din clasa …………… am luat la cunoștință următoarele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mă angajez ca în perioada imediat următoare să iau măsurile corespunzătoare pentru a preîntâmpina apariția unor situații similare.

 

Data,                                                                          Semnătura

 1. Kivonat.

OMEC 4135. Instrukciók, online oktatás. OMEC 4135/2020. Ordinul de aprobare a Instrucțiunii privind asigurarea continuității procesului de învățare la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar.

 

Az előkészítő az  I. és a  II. osztályban tanító tanárok kötelességei

 • tájékoztatja a diákokat és a szülőket a tanítás felfügesztésének időszakáról, az online oktatás megszervezéséről és a szülők és tanulók jogairól és kötelességeiről (Ld. előző táblázat)
 • irányítja az osztály tevékenységét és együttműködik a kollégákkal
 • résztvesz az oktatási platform, a használt aplikációk, tanulási eszközök kiválasztásában
 • közvetíti a szülőknek, diákoknak az online tanítás programját és a többi fontos információt
 • kommunikál a szülőkkel
 • visszajelzéseket gyűjt az online oktatásról és ezeket továbbítja az iskola vezetőségének
 • lehetővé teszi a különleges esetek megoldását

A III. és a  IV. osztályban tanító tanárok, valamint az osztályfőnökök kötelességei

 • tájékoztatja a diákokat és a szülőket a tanítás felfügesztésének időszakáról, az online oktatás megszervezéséről és a szülők és tanulók jogairól és kötelességeiről (Ld. előző táblázat)
 • irányítja az osztály tevékenységét és együttműködik a kollégákkal
 • résztvesz az oktatási platform, a használt aplikációk, tanulási eszközök kiválasztásában
 • közvetíti a diákoknak az online tanítás programját és a többi fontos információt
 • kapcsolatot tart az osztályban tanító szaktanárokkal az online oktatáson való részvétel nyomon követése miatt
 • tanácsadást nyújt diákjainak az online oktatással kapcsolatban
 • kommunikál a szülőkkel
 • kapcsolatot tart az osztályban tanító szaktanárokkal az online oktatáson való részvétel nyomon követése miatt
 • tanácsadást nyújt diákjainak az online oktatással kapcsolatban

A tanárok tevékenységei:

 • az online oktatáson való részvételhez szükséges információk összegyűjtése
 • eltervezi az online tevékenységeket
 • lebonyolítja az online oktatási tevékenységeket, biztosítja az oktatás minőségét
 • létrehozza, alkalmazza, kiválogatja a megfelelő oktatási eszközöket, alkalmazásokat, más forrásokat
 • értékelési eszközöket dolgoz ki
 • folyamatosan kiértékeli a tanulók eredményeit
 • értesíti az iskola vezetőségét az eredményekről
 • részt vesz a Minisztérium, a Tanfelügyelőség és az iskola által szervezett továbbképzéseken

 

A szülő

 • köteles megteremteni az online oktatáson való részvétel feltételeit
 • felelős az iskolai eszközök megőrzéséért

A tanuló

 • joga van a platformok használatához
 • köteles részt venni az online órákon.

 

 1. A takarítás időpontja osztályonként

 

Osztály Tanító / osztályfőnök Nap (a hét során) Óra

 

 

 

Igazgató,

Lukács Barna

 

Székelyudvarhely, 2020. október  9

 

  Állandó rendezvényeink

Az Események menüpontban

A takarítás időpontja osztályonként

2016-2017

Részletek: a Belső rendszabályban

 

Osztály Tanító / osztályfőnök Nap (a hét során) Óra
elők. A Osváth Zita
elők. B Lőrincz Anna
I.A Biró-Ambrus Lenke
I.B Kovács Katalin Zsuzsánna
II.A Pokhé Ödön
II.B Fekete Réka
III.A Király Ida
III.B Kányádi Csilla
III.C Pitó Emese
IV.A Tánczos Gyöngyvér
IV.B Bálint Ibolya
V.A Gábos Erzsébet
V.B Bartis Elemér
VI.A Péter Mónika Zita
VI.B Szabó Tünde
VII.A Kelemen Albert Kálmán
VIII.A Nagy József
VIII.B Kovács Zoltán

 

 

 

 

 

2018. november 19, Székelyudvarhely

Hírarchívum