Rendszabály
A BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA szervezési  és működési szabályzata

I. A szabályzat szerepe

1. Megfogalmazza az iskola küldetését és jövőképét;
2. Szabályozza az iskola mindennapi életét;
3. Útmutatást ad a tanulóknak, pedagógusoknak, alkalmazottaknak és szülőknek;
4. Kihangsúlyozza iskolánk sajátosságait;

Az iskola küldetése és jövőképe

Iskolánk jövőképe
Arra törekszünk, hogy a társadalomba olyan jól felkészült, tenni akaró és hatékony végzősöket bocsássunk ki, akik sikeresen be tudnak illeszkedni a közösségbe. Ezért hisszük, hogy kulcsfontosságú a tanulók kezdeményező készségének, kreativitásának, kifejező készségének fejlesztése, illetve egy egészséges életmód szemlélet kialakítása. Ugyanakkor azt szeretnénk, ha iskolánk tanulói megértenék, hogy életcéljuk egy aktív, családi körben megélt életviteli mód kell, hogy legyen. A boldogság, a siker és a szülőföld alapvető értékeket képviselnek tanulóink nevelésében.

Iskolánk küldetése a közösségben
• egy minőségi, a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztésén alapuló oktató-nevelő tevékenység biztosítása közösségünk számára
• egy ösztönző tanulási- és munkakörnyezet kialakítása, valamint a minden tantárgyra kiterjedő, kiemelkedő teljesítményszint nyújtását lehetővé tevő feltételek megteremtése
• a mások iránti és a hagyományos értékekkel szembeni tisztelet fontosságának, valamint az ökológiai egyensúly helyreállításába való aktív bekapcsolódás szükségességének népszerűsítése diákjaink körében

 

II. Az iskola munkarendje

1. Egy váltásban, reggel 8,00 és 15,00 óra között folyik a tanítás;
2. A köröket, az opcionális- és vallásórákat reggel 7.00 órától, vagy a tanórák végén (14.00-15.00 óra) is lehet tartani, szükség szerint;
3. A szülők kérésére az előkészítő- és I-IV osztályos tanulóknak napközis programot is lehetővé teszünk, délután 17,00 óráig;
4. A tanítási órák 50 percesek, a szünetek 10 percesek;
5. A második szünetben a tanulók az osztályteremben elfogyaszthatják a tízórait;
6. A nagyszünetet, amely 20 perces, a harmadik óra után tartjuk;
7. Havonta egy alkalommal négyszöget tartunk az udvaron iskolánk összes tanulójának és pedagógusának részvételével a nevelési feladatok és az aktuális problémák ismertetése céljából; a négyszöget a hónap első csütörtökén hívjuk össze;
8. Reggel 8,00 órakor az iskola kapuját bezárjuk, az elkésett tanulók nevét a főszolgálatosok feljegyzik a nyilvántartó füzetbe vagy lapra;
9. A 12,00, 13,00 és 14,00 órakor, a szünet idejére a kaput a szolgálatosok ki-nyitják, hogy hazamehessenek azok a diákok, akiknek már nincs órájuk;
10. A szünet ideje alatt szolgálatos tanuló a kapunál felügyel, a szünet végén a kaput újra bezárja;
11. 15,00 órakor a szolgálatos a kaput kinyitja, a nyilvántartó lapot és a kulcsokat a titkárságon leadja;
12. A tanulók a tanítás ideje alatt csak a szolgálatos tanár, az osztályfőnök/tanító által aláírt engedéllyel hagyhatják el az iskola épületét;
13. Tanórákról csak a szülők (lásd az Iskolai Szabályzat, R.O.F.U.I.P.), az osztályfőnök illetve a hivatalos szervek kérésére hiányozhatnak;
14. A tanulók a nagyszünettől kezdve minden szünetben az udvaron tartózkodnak; a többi szünetekben az osztályban maradhatnak, de fegyelmezetten viselkednek;
15. Esős időben vagy nagy hidegben a folyosókon tartózkodnak a szünetek idején;
16. A tanuló feladata az ellenőrzőt minden nap magával hozni, a kapott osztályzatot a tanár és a szülő alá kell írja;
17. A szünet végén a tanulók osztályonként kettes sorba állnak és fegyelmezetten mennek be a tanórákra;
18. Minden óra végén –a nagyszünettől kezdve- a tanár kiküldi a tanulókat az osztályból, emlékezteti a szolgálatost a feladataira;
19. Tilos az iskolába mobiltelefont használni; kivételt képeznek azok, akik a szülők kérésére hoznak telefont; a tanítás ideje alatt kötelesek a telefont a táskában tartani, kikapcsolva; ellenkező esetben a tanárok a telefont elvehetik; a szülő a telefont az osztályfőnöktől kapja vissza;
20. Az iskolai vagy iskolán kívüli foglalkozáson a tanulók csak a pedagógusok felügyelete alatt vehetnek részt;
21. Az iskolai kitűzőt tanulóink az iskolai rendezvényeken, ünnepnapokon és az iskolán kívüli rendezvényeken viselik.
22. Minden iskolán kívül tartott tevékenységet be kell jelenteni az igazgatóságon a programot megelőző időpontban;
23. Az órák végén a tanár hazaengedi a tanulókat, és utolsónak hagyja el az osztálytermet; órák végén az osztályfelelős bezárja az osztályt. Az osztályfőnök ellenőrzi, hogy az ajtó az órák végén legyen bezárva.
24. Az alsó tagozat délutáni programja idején a szünetekben a tanulók biztonságáért az illető osztály tanítója a felelős;
25. A pedagógusok minden fegyelmi problémát megbeszélnek az osztályfőnökkel, aki tájékoztatja a szülőket; szükség esetén az osztályfőnök az osztály-tanáccsal is konzultál;
26. Az alkalmazottak elkéredzése a titkárságon található lap kitöltésével történik; az elkéredző köteles az órák helyettesítését megoldani; kivételt képez a betegség, vagy ha az alkalmazottat az iskola delegálja hivatalos ügyben; beteg-szabadság esetén az alkalmazott értesíti az igazgatóságot, a beteglapot minél hamarabb leadja a titkárságon.
27. Az iskola állandó programjain, amelyek a Rendszabályban szerepelnek, minden pedagógus részt vesz.
28. Minden osztály hetente egy alkalommal nagytakarítást szervez. A takarítás időpontját az osztályközösség dönti el. A takarítást végző tanulók nevét az osztály faliújságára hetente kifüggesztik. A nagytakarítás során felseprik és nedves törlővel feltörlik a padlót, port törülnek, a padokból és a szemétkosárból kiürítik a szemetet, kiszellőztetik az osztályt, nedves szivaccsal táblát törülnek.
29. Az osztálynaplókat a vakáció előtti utolsó tanítási napon minden tanító és osztályfőnök leadja a titkárságon.
30. Amikor az iskola pedagógusa belépik az osztályterembe (szünet vagy tanóra idején), a tanulók csendes felállással köszönti.
31. Az felső tagozat délutáni programjai (gólyabál, farsangi rendezvény) 20 óra 30 perckor fejeződnek be.

III. A főszolgálatos tanuló feladatai

• 7.45-től délután 15.00 óráig tart a szolgálat; a szolgálat két szakaszban, 7.45-től nagyszünetig, a nagyszünettől 15,00 óráig tart. Főszolgálatosok csak a VII. és VIII. osztályosok lehetnek.
• Reggel 7.50-kor, majd 8.00 órakor kell becsengetni; a szünetek kezdetekor, végén és 15.00 órakor csengetni kell; a faliórát és a csengetés rendjét az elektromos csengő mellett, a falon kell elhelyezni;
• Pontosan vezetik a nyilvántartó lapot/füzetet, amelyet reggel a szolgálatos tanártól, a titkárságról kapnak kézhez; a nyilvántartó lapon/füzetben a reggeli szolgálatos a nagyszünet kezdetén bejegyzi a hiányzók számát osztályonként; a rendkívüli eseményeket, a késéseket is erre a lapra jegyzik fel;
• Az idegen személyeket megkérdezik, kit keresnek, útbaigazítják őket;
Az iskolából csak azokat a tanulókat engedik ki, akiknek engedélyük van a szolgálatos tanár, vagy az osztályfőnök aláírásával;
• 8.00 órakor bezárják a bejárati kaput;
• Ellenőrzik a vízcsapokat, villanyégőket, WC-ket; felelnek a zöldövezet és a kapu körüli terület tisztaságáért; órák ideje alatt becsukják a hátsó ajtókat és ellenőrzik a folyosókat;
• A főszolgálatos tanulók csak azokon az órákon kell részt , amelyeken előre bejelentett felmérőt vagy dolgozatot írnak;

• A főszolgálatos tanulók közül az egyik állandóan a kijelölt helyen tartózkodik, csak igazgatói engedéllyel hagyhatja el a szolgálatot;
• Krétát adnak a szolgálatosoknak;
• A rendellenességeket jelentik a szolgálatos tanároknak;
• A tanórák ideje alatt a főszolgálatos tanuló senkit nem engedhet be az iskolába a szolgálatos tanár vagy az igazgató engedélye nélkül.
• A szünetek idején a három hátsó ajtónál is egy-egy szolgálatos tanuló teljesít szolgálatot. A VII. és VIII. osztályosok oszthatóak be erre a feladatra.

Heti egy alkalommal minden osztály nagytakarítást tart az osztályteremben. Az időpontot minden osztály eldöntheti. Feladatok: padok kiürítése, portörlés, padló és a falak tisztítása.

IV. A hetes tanuló feladatai:

• Minden szünetben szellőztet;
• Leviszi a szemetet;
• Letörli a táblát, krétát hoz;
• Felügyel az osztálytársak tulajdonára, valamint a tanterem tisztaságára és bútorzatára;
• Ellenőrzi, hogy társai kiszedték-e a padokból a szemetet;
• Lekapcsolja a villanyt.

V. A szolgálatos tanár feladatai:

• 7.45-től 15.00 óráig teljesíti a feladatait;
• Szünetekben a kijelölt helyen teljesíti a feladatait;
• Ellenőrzi a szolgálatos tanulók tevékenységét (hetes, főszolgálatos);
• A tanítási órák előtt előkészíti a naplókat;
• 15 órakor berakja a szekrénybe a naplókat, majd bezárja a szekrényt;
• Órák végén ellenőrzi az osztálytermeket, amelyek be kell legyenek zárva. A fenntartásait a tanáriban levő füzetbe felírja;
• A főszolgálatos tanulók beosztását a kinevezett felelős pedagógus végzi; az időbeosztást időben kihelyezi a kijelölt helyre.
• 8.00 óra előtt az I. emeleti szolgálatos tanár átadja a főszolgálatos diákoknak a megfigyelési lapot, 15.00 órakor visszakéri és lefűzi a tanáriban található piros mappába.

• Az I. emeleti szolgálatos tanár gondoskodik a megfigyelő lapok sokszorosításáról, a kilépők kellő számú másolásáról.
• Órák végén a szolgálatos tanárok ellenőrzik az osztálytermeket, a folyosót és a mosdókat, a rendellenességeket a tanáriban található Naplóba bejegyzik.
• A szolgálatos tanárok a tanítási program végén számba veszik és bezárják az osztálynaplókat és a tevékenységi naplókat a szekrénybe. Bezárják a tanárit.
• A szolgálatos tanár felügyeli a főszolgálatos tanulók tevékenységét.

VII. Állandó rendezvényeink

Az Események menüpontban

VIII. A tanulók öltözködése és viselkedése

• Tilos a kirívó öltözködés, hajviselet, ékszerviselet;
• Tilos a körmök, a szemöldök és a haj festése; tilos a sminkelés.
• Kerüljük a rendetlen, elhanyagolt viseletet;
• Az iskolai ünnepeken kötelező az ünnepi viselet:
– lányoknak sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz
– fiúknak sötét öltöny, fehér ing;
– kitűző
• Az iskola épületében tilos a hangoskodás, a rohangálás;
• Az osztálytermekben tilos kergetőzni, futkározni, ordibálni;
• Tilos a tanulók bármilyen formájú zsarolása, zaklatása, testi bántalmazása;
• Az iskola tanulói tanúsítsanak megfelelő magatartást az iskolán kívüli tevékenységek során (színház, kirándulás stb.).

IX. Az iskolán- és tanórán kívüli tevékenységekre vonatkozó szabályok. A tornaterem, a sportpályák,a könyvtár és az informatika terem használatának rendje tanórákon kívül.

A tornaterem, az öltözök és a sportpályák használati rendje
A testnevelés órák és sportfoglalkozások célja, hogy felkészítsen az élet nehézségeinek elviselésére, (akaraterő, kitartás fejlesztése stb.), a jó kapcsolattartás meg-teremtésére a fair play szellemében segít a mindennapok fáradalmainak aktív pihenésében , s kiélheted játékszenvedélyedet! Fejleszti az alapvető fizikai készségeidet; így az erőt, gyorsaságot, állóképességet, ügyességet, hogy ezáltal egy edzett, jó testalkatú, egészséges felnőtt váljék belőled.

A testnevelés és sportfoglalkozások során fokozott a balesetveszély, fontos a tanári utasítások pontos követése és az alábbiak betartása:
• A tornaterembe csak az előző osztály távozása után mehetsz be, tanári felügyelettel.
• Az öltözői tárgyak épségéért az éppen ott öltöző osztály felel, a sérülést vagy rongálást azonnal jelentsd tanárodnak!
• Amíg a szaktanár megérkezik, az öltöző előtt kell várakoznod csendben és fegyelmezetten.
• Az öltözőkben személyes dolgaidat rendben kell hagynod.
• Az öltözőben vagy a tornateremben hagyott felszereléseidért az iskola felelősséget nem vállal.
• A mosdókat rendeltetésszerűen használd!
• Élelmiszert bevinni és fogyasztani a tornateremben és az öltözőkben, az elő-térben és a lelátón egyaránt tilos!
• A tornatermi és öltözői, előtéri villanykapcsolókhoz, konnektorokhoz ne nyúlj, azokat a szaktanárok kezelik.
• A helyiségekben és a sportudvaron is ügyelj a tisztaságra!
• A tornateremben a tornacipő használata kötelező!
• Engedély nélkül a tornaeszközök használata tilos és balesetveszélyes!
• A tornateremből engedély nélkül semmilyen eszközt nem vihetsz ki!
• A torna- és sportszereket mindig rendeltetésszerűen használd, vigyázz azok épségére, az okozott kárt köteles vagy megtéríteni!
• A tornateremből foglalkozások alatt csak tanári engedéllyel távozhatsz!
• Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, gyűrű, nyaklánc, karkötő, egyéb ékszer és karóra viselete a testnevelésórákon és sportfoglalkozásokon!
• A tornaterembe csak a testnevelés órához szükséges felszerelést, eszközt viheted be magaddal.
• Ha felmentett vagy, tanítási órán akkor is együtt kell lenned osztályoddal, a le-látón kell tartózkodnod, és ott sem ehetsz, ihatsz, és nem hallgathatsz zenét sem.
• A testnevelés órán kötelező öltözékről a tanév elején, szülők részére az osztályfőnök, tanulók részére a testnevelő tanárok adnak felvilágosítást.

Az informatika terem általános szabályai
• A terembe csak a tanár jelenlétében léphetsz be.
• Minden osztály és csoport a teremben található ülésrend alapján helyezkedik el.
• Minden tanulónak megvan a kijelölt számítógépe: azzal dolgozik, azért a számítógépért felel. A számítógépet bekapcsolni, kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad.
• Számítógépes adathordozót (USB adathordozót, CD-t, DVD-t) csak a tanár tudtával vihetsz be a terembe és használhatsz.
• Csak a megadott helyen lévő állományokat használhatod,és csak a megadott helyre mentheted munkáidat!
• Csak az engedélyezett alkalmazást és webhelyet használhatod.
• A teremben tilos rohangálni, lökdösődni !
• Munkakörnyezetedet tartsd tisztán, rendben!
• Az informatika terembe enni- és innivalót, rágógumit bevinni tilos !
• A számítógépek azonosítása a számítógép száma alapján történik.
• A számítástechnikai eszközök (laptop, interaktív tábla) használata csak a tanári útmutatás figyelembe vételével történhet.
• A tanulók nyilatkozatot írnak alá, amellyel igazolják, hogy a terem szabályzatát tudomásul vették és betartják.
• A terem főkapcsolóját csak a tanár kezelheti !
• Az eszközök meghibásodását, működési zavarát azonnal jelentsd tanárodnak!

NYILATKOZAT
Alulírott_______________________________________________,
_______________ osztályos tanuló nyilatkozom, hogy az Informatika szakterem szabályzatát megértettem és tiszteletben tartom.

Név:_______________________________
Aláírás:_____________________________
Dátum:_____________________________

Megjegyzések
• Iskolánk minden tanulójának, a szülőknek és az alkalmazottaknak kötelessége ismer-ni és betartani az iskola Belső Rendszabályzatát.
• A szülők a gyermekük iskolánkba íratását követően aláírják az iskolai szerződést (…), amelyben kötelezik magukat a Belső Rendszabályzat és az Iskolai Szabályzat (ROFUIP) betartására.
• A vezetőtanács 2011.02.10. döntése értelmében az I. és V. osztályba való beiratkozáskor előnyt élveznek azok a gyermekek, akik a Bethlen Gábor Általános Iskola körzetében laknak, a testvérük már az iskola tanulója, vagy a szülő az iskola alkalmazottja.

A Belső Rendszabályt előkészítő munkacsoport:
László Krisztina
Péterfy Ágnes
Biró-Ambrus Lenke
Pitó Emese
Kelemen Albert

Igazgató,
Lukács Barna

2016. november 18, Székelyudvarhely

Hírarchívum