Rendszabály
A BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA szervezési  és működési szabályzata

Nr. 1797/19.11. 2018

A BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

szervezési  és működési szabályzata

 

BELSŐ RENDSZABÁLY

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 

I. A szabályzat szerepe

1. Megfogalmazza az iskola küldetését és jövőképét;

 1. Szabályozza az iskola mindennapi életét;

3.Útmutatást ad a tanulóknak, pedagógusoknak, alkalmazottaknak és szülőknek;

 1. Kihangsúlyozza iskolánk sajátosságait;

Az iskola küldetése és jövőképe

Iskolánk jövőképe
Arra törekszünk, hogy a társadalomba olyan jól felkészült, tenni akaró és hatékony végzősöket bocsássunk ki, akik sikeresen be tudnak illeszkedni a közösségbe. Ezért hisszük, hogy kulcsfontosságú a tanulók kezdeményező készségének, kreativitásának, kifejező készségének fejlesztése, illetve egy egészséges életmód szemlélet kialakítása.

Ugyanakkor azt szeretnénk, ha iskolánk tanulói megértenék, hogy életcéljuk egy aktív, családi körben megélt életviteli mód kell, hogy legyen.

A boldogság, a siker és a szülőföld alapvető értékeket képviselnek tanulóink nevelésében.

Iskolánk küldetése a közösségben

 

– Egy minőségi, a tanuló személyiségének harmonikus fejlesztésén alapuló oktató-nevelő tevékenység biztosítása közösségünk számára

– Egy ösztönző tanulási- és munkakörnyezet kialakítása, valamint a minden tantárgyra kiterjedő, kiemelkedő teljesítményszint nyújtását lehetővé tevő feltételek megteremtése

– A mások iránti és a hagyományos értékekkel szembeni tisztelet fontosságának, valamint az ökológiai egyensúly helyreállításába való aktív bekapcsolódás szükségességének népszerűsítése diákjaink körében

 1. Az iskola munkarendje

1.Egy váltásban, reggel 8,00 és 15,00 óra között folyik a tanítás;

2.A köröket, az opcionális- és vallásórákat reggel 7.00 órától, vagy a tanórák végén (14.00-15.00 óra) is lehet tartani, szükség szerint;

 1. A szülők kérésére az előkészítő- és I-IV osztályos tanulóknak napközis programot is lehetővé teszünk, délután 17,00 óráig;

4.A tanítási órák 50 percesek, a szünetek 10 percesek;

5.A második szünetben a tanulók az osztályteremben elfogyaszthatják a tízórait;

 1. A nagyszünetet, amely 20 perces, a harmadik óra után tartjuk;
 2. Havonta egy alkalommal négyszöget tartunk az udvaron iskolánk összes tanulójának és pedagógusának részvételével a nevelési feladatok és az aktuális problémák ismertetése céljából; a négyszöget a hónap első csütörtökén hívjuk össze;
 3. Reggel 8,00 órakor az iskola kapuját bezárjuk, az elkésett tanulók nevét a főszolgálatosok feljegyzik a nyilvántartó füzetbe vagy lapra;
 4. A 12,00, 13,00 és 14,00 órakor, a szünet idejére a kaput a szolgálatosok kinyitják, hogy hazamehessenek azok a diákok, akiknek már nincs órájuk;
 5. A szünet ideje alatt szolgálatos tanuló a kapunál felügyel, a szünet végén a kaput újra bezárja;
 6. 15,00 órakor a szolgálatos a kaput kinyitja, a nyilvántartó lapot és a kulcsokat a titkárságon leadja;
 7. A tanulók a tanítás ideje alatt csak a szolgálatos tanár, az osztályfőnök/tanító által aláírt engedéllyel hagyhatják el az iskola épületét;
 8. Tanórákról csak a szülők (lásd az Iskolai Szabályzat, R.O.F.U.I.P.), az osztályfőnök illetve a hivatalos szervek kérésére hiányozhatnak;
 9. A tanulók a nagyszünettől kezdve minden szünetben az udvaron tartózkodnak; a többi szünetekben az osztályban maradhatnak, de fegyelmezetten viselkednek;
 10. Esős időben vagy nagy hidegben a folyosókon tartózkodnak a szünetek idején;
 11. A tanuló feladata az ellenőrzőt minden nap magával hozni, a kapott osztályzatot a tanár és a szülő alá kell írja;
 12. A szünet végén a tanulók osztályonként kettes sorba állnak és fegyelmezetten mennek be a tanórákra;
 13. Minden óra végén –a nagyszünettől kezdve- a tanár kiküldi a tanulókat az osztályból, emlékezteti a szolgálatost a feladataira;
 14. Tilos az iskolába mobiltelefont használni; kivételt képeznek azok, akik a szülők kérésére hoznak telefont; a tanítás ideje alatt kötelesek a telefont a táskában tartani, kikapcsolva; ellenkező esetben a tanárok a telefont elvehetik; a szülő a telefont az osztályfőnöktől kapja vissza;[1]
 15. Az iskolai vagy iskolán kívüli foglalkozáson a tanulók csak a pedagógusok felügyelete alatt vehetnek részt;
 16. Az iskolai kitűzőt tanulóink az iskolai rendezvényeken, ünnepnapokon és az iskolán kívüli rendezvényeken viselik.[2]
 17. Minden iskolán kívül tartott tevékenységet be kell jelenteni az igazgatóságon a programot megelőző időpontban;
 18. Az órák végén a tanár hazaengedi a tanulókat, és utolsónak hagyja el az osztálytermet; órák végén az osztályfelelős bezárja az osztályt. Az osztályfőnök ellenőrzi, hogy az ajtó az órák végén legyen bezárva.
 19. Az alsó tagozat délutáni programja idején a szünetekben a tanulók biztonságáért az illető osztály tanítója a felelős;
 20. A pedagógusok minden fegyelmi problémát megbeszélnek az osztályfőnökkel, aki tájékoztatja a szülőket; szükség esetén az osztályfőnök az osztálytanáccsal is konzultál;
 21. Az alkalmazottak elkérezése a titkárságon található lap kitöltésével történik; az elkérező köteles az órák helyettesítését megoldani; kivételt képez a betegség, vagy ha az alkalmazottat az iskola delegálja hivatalos ügyben; betegszabadság esetén az alkalmazott értesíti az igazgatóságot, a beteglapot minél hamarabb leadja a titkárságon.
 22. Az iskola állandó programjain, amelyek a Rendszabályban szerepelnek, minden pedagógus részt vesz.
 23. Minden osztály hetente egy alkalommal nagytakarítást szervez. A takarítás időpontját az osztályközösség dönti el. A takarítást végző tanulók nevét az osztály faliújságára hetente kifüggesztik. A nagytakarítás során felseprik és nedves törlővel feltörlik a padlót, port törülnek, a padokból és a szemétkosárból kiürítik a szemetet, kiszellőztetik az osztályt, nedves szivaccsal táblát törülnek. A takarítást a tanító vagy az osztályfőnök felügyelik.
 24. Az osztálynaplókat a vakáció előtti utolsó tanítási napon minden tanító és osztályfőnök leadja a titkárságon.
 25. Amikor az iskola pedagógusa belépik az osztályterembe (szünet vagy tanóra idején), a tanulók csendes felállással köszönti.
 26. Az felső tagozat délutáni programjai (gólyabál, farsangi rendezvény) 20 óra 30 perckor fejeződnek be. A műsort és a vetélkedőt a jelenlevők ülve, csendben figyelik. Tilos a járkálás, étkezés.
 27. Télen a tanórák ideje alatt az osztálytermekben az ablakok legyenek becsukva.

 

 III. A főszolgálatos tanuló feladatai

 

 1. 7,45-től délután 15,00 óráig tart a szolgálat; a szolgálat két szakaszban, 7,45-től nagyszünetig, a nagyszünettől 15,00 óráig tart. Főszolgálatosok csak a VII. és VIII. osztályosok lehetnek.
 2. Reggel 7,50-kor, majd 8,00 órakor kell becsengetni; a szünetek kezdetekor, végén és 15,00 órakor csengetni kell; a faliórát és a csengetés rendjét az elektromos csengő mellett, a falon kell elhelyezni;
 3. Pontosan vezetik a nyilvántartó lapot/füzetet, amelyet reggel a szolgálatos tanártól, a titkárságról kapnak kézhez; a nyilvántartó lapon/füzetben a reggeli szolgálatos a nagyszünet kezdetén bejegyzi a hiányzók számát osztályonként; a rendkívüli eseményeket, a késéseket is erre a lapra jegyzik fel;
 4. Az idegen személyeket megkérdezik, kit keresnek, útbaigazítják őket;

Az iskolából csak azokat a tanulókat engedik ki, akiknek engedélyük van a szolgálatos tanár, vagy az osztályfőnök aláírásával;

 1. 8.00 órakor bezárják a bejárati kaput;
 2. Ellenőrzik a vízcsapokat, villanyégőket, WC-ket; felelnek a zöldövezet és a kapu körüli terület tisztaságáért; órák ideje alatt becsukják a hátsó ajtókat és ellenőrzik a folyosókat;
 3. A főszolgálatos tanulók csak azokon az órákon kell részt , amelyeken előre bejelentett felmérőt vagy dolgozatot írnak;

A főszolgálatos tanulók közül az egyik állandóan a kijelölt helyen tartózkodik, csak igazgatói engedéllyel hagyhatja el a szolgálatot;

Krétát adnak a szolgálatosoknak;

A rendellenességeket jelentik a szolgálatos tanároknak;

A tanórák ideje alatt a főszolgálatos tanuló senkit nem engedhet be az iskolába a szolgálatos tanár vagy az igazgató engedélye nélkül.

A szünetek idején a három hátsó ajtónál is egy-egy szolgálatos tanuló teljesít szolgálatot. A VII. és VIII. osztályosok oszthatóak be erre a feladatra.

Heti egy alkalommal minden osztály nagytakarítást tart az osztályteremben. Az időpontot minden osztály eldöntheti. Feladatok: padok kiürítése, portörlés, padló és a falak tisztítása.

IV. A hetes tanuló feladatai:

 

 • Minden szünetben szellőztet;
 • Leviszi a szemetet;
 • Letörli a táblát, krétát hoz;
 • Felügyel az osztálytársak tulajdonára, valamint a tanterem tisztaságára és bútorzatára;
 • Ellenőrzi, hogy társai kiszedték-e a padokból a szemetet;
 • Lekapcsolja a villanyt.

V. A szolgálatos tanár feladatai:

 • 7,45-től 15 óráig teljesíti a feladatait;
 • Szünetekben a kijelölt helyen teljesíti a feladatait;
 • Ellenőrzi a szolgálatos tanulók tevékenységét (hetes, főszolgálatos);
 • A tanítási órák előtt előkészíti a naplókat;
 • 15 órakor berakja a szekrénybe a naplókat, majd bezárja a szekrényt;
 • Órák végén ellenőrzi az osztálytermeket, amelyek be kell legyenek zárva. A fenntartásait a tanáriban levő füzetbe felírja;
 • A főszolgálatos tanulók beosztását a kinevezett felelős pedagógus végzi; az időbeosztást időben kihelyezi a kijelölt helyre.
 • 8 óra előtt az I. emeleti szolgálatos tanár átadja a főszolgálatos diákoknak a megfigyelési lapot, 15,00 órakor visszakéri és lefűzi a tanáriban található piros mappába.
  Az I. emeleti szolgálatos tanár gondoskodik a megfigyelő lapok sokszorosításáról, a kilépők kellő számú másolásáról.
  Órák végén a szolgálatos tanárok ellenőrzik az osztálytermeket, a folyosót és a mosdókat, a rendellenességeket a tanáriban található Naplóba bejegyzik.
  A szolgálatos tanárok a tanítási program végén számba veszik és bezárják az osztálynaplókat és a tevékenységi naplókat a szekrénybe. Bezárják a tanárit.
  A szolgálatos tanár felügyeli a főszolgálatos tanulók tevékenységét. A szolgálatos tanár felelőssége, hogy a kapu legyen zárva.

VI. Az iskola helyiségeinek és területének használata

 • Az iskolából csak írásos engedéllyel léphetnek ki a tanulók a tanítás ideje alatt.
  Az engedély aláírására jogosult: a tanító, az osztályfőnök, vagy a szolgálatos tanár.
 • Iskolai kilépő

  ___________________________osztályos tanuló elhagyhatja az iskolát.
 • Az iskola elhagyásának célja:_________________________________
  Dátum:___________________Óra:____________________________
  Tanár aláírása:_________________________________
 • A kilépőt az osztályfőnökök katedrafőnöke megőrzi azt a félév végéig.
 • A tanulók a nagyszünetben és az azt követő szünetekben az iskolaudvaron tartózkodnak.[3]
 • Az iskola épületében, helyiségeiben található eszközöket, felszereléseket, leltári tárgyakat csak az igazgatóság engedélyével lehet az iskolából kivinni;
 • A károkozásért a kárt okozó személyek kártérítésre kötelezettek. Az osztályban okozott kárt, ha nem derül ki a tettes személye, az osztály közösen téríti meg (ROFUIP).
 • Bármilyen észlelt hibát jelenteni kell az osztályfőnöknek, szolgálatos tanárnak;
 • Az osztálytermekben és a tornateremben tartandó rendezvényeket az igazgatóság engedélyezi; a rendszeres rendezvényeket az igazgatóság írásban engedélyezi (ROFUIP).
 • Az iskolai könyvtárból kölcsönzött könyveket határidőre kell visszaadni;
 • A tanév végén minden kölcsönzött könyvet vissza kell adni;
 • Az elveszett vagy megrongált könyveket meg kell fizetni (ötszörös árat kell fizetni);
 • A szaktermekbe a tanulók csak a tanár jelenlétében léphetnek be.
 • A tízóraira kapott tejet és kiflit minden tanuló elfogyasztja, vagy a táskájába rakva hazaviszi. Az osztályteremben nem hagyhatják a tanulók a tízóraira kapott tejet, kiflit vagy kekszet. A tanító és az osztályfőnök betartatja ezt a szabályt.

VII. Állandó rendezvényeink

 

A Bethlen Gábor Általános Iskola közössége minden évben megszervezi a következő rendezvényeket:

1. Szeptember 15, tanévnyitó ünnepség
A szervezésért felelnek: az előkészítő osztályok tanítói
A szervezésben segítséget nyújtanak: az V. osztályok osztályfőnökei

2. Őszi gyalogtúra
Időszak: szeptember – október
A szervezésért felelnek: a nevelési tanácsadó, az osztályfőnökök, a tanítók

3. Bethlen Gábor emlékünnep
Műsor, bemutató, koszorúzás a Bethlen Gábor domborműnél
A szervezésért felelnek a VI. osztályok. Szakmai előkészítés: a történelem szakos tanár.
Időpont: november 15

4. Gólyabál az V-VIII. osztályosoknak
A szervezést a VIII. osztály végzi.
Időpont: november.

5. Karácsonyi műsor
Szervezők: a III. osztályok
A műsorban részt vesz a Gyöngyharmat kórus és az V-VIII. osztály kórusa.

 1. Karácsonyi jótékonysági vásár
  Szervezők: VIII. osztály

Időszak: a karácsonyi vakáció előtti héten.

7. Farsangi rendezvény az V-VIII. osztályosoknak
Szervezők: a VII. osztályok
Időpont: a farsang végét megelőző péntek

8.  Március 15. Ünnepi műsor
Szervezők: a IV. osztályok
Bemutató a tornateremben. Szakmai előkészítés: a történelem szakos tanár.

9. Gyermeknapi ünnepség (kirándulás vagy iskolai programok)
Időpont: június 1.
A szervezésért felel a nevelési tanácsadó.

10. Tanévzáró ünnepség
Az ünnepi műsort a IV. és VIII. osztályosok biztosítják.

 1. Bethlen Gábor tematikus tanulmányi kirándulás (Jutalomkirándulás)
  A szervezésért felel az iskola igazgatója.
  Az anyagi fedezetet a saját jövedelemből, a Castellum Egyesület forrásaiból vagy pályázatból kell biztosítani.
  Időpont: július vagy a következő tanév októbere.
 2. Bethlen Kupa
  Szervezők: a testnevelő tanárok.
  Időszak: május-június.

 

 1. Tisztasági verseny (Rend és fegyelem-verseny)
  Szervezők: egy szervező csapat
  Időszak: November- tavaszi vakáció

A Stella scholae elnevezésű iskolaújság kéthavi rendszerességgel jelenik meg. Szerkesztését a Diáktanács és a tanári-tanítói közösség irányítja.

Az iskola ötévente méltóképpen megünnepli az intézmény alapításának évfordulóját.[1]

VIII. A tanulók öltözködése és viselkedése

 • Tilos a kirívó öltözködés, hajviselet, ékszerviselet;
 • Tilos a körmök, a szemöldök és a haj festése; tilos a sminkelés.[2]
 • Kerüljük a rendetlen, elhanyagolt viseletet;
 • Az iskolai ünnepeken kötelező az ünnepi viselet:

– lányoknak sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz

– fiúknak sötét öltöny, fehér ing;
– kitűző

 • Az iskola épületében tilos a hangoskodás, a rohangálás;
 • Az osztálytermekben tilos kergetőzni, futkározni, ordibálni;
 • Tilos a tanulók bármilyen formájú zsarolása, zaklatása, testi bántalmazása;
 • Az iskola tanulói tanúsítsanak megfelelő magatartást az iskolán kívüli tevékenységek során (színház, kirándulás stb.).

 

 1. IX. Az iskolán- és tanórán kívüli tevékenységekre vonatkozó szabályok.

 

 1. A szervező pedagógus ismerteti a tevékenység szabályait.
  2. A tanár megbeszéli a diákokkal a tevékenység során elvárt viselkedési szabályokat.
  3. A szervező bemutatja a közekedési szabályokat.
  4. A járdán a csoport (osztály) kettős sorban, a járda jobb oldalán halad.
  5. Az úttesten a csoport (osztály) csak a zebrán kelhet át.
  6. Kötelező a civilizált viselkedés a tevékenység során. A múzeumi, színházi vagy templomi programok idején a tanulók csendesek, a helyükön ülnek, viselkedésük tiszteletteljes.
  7. A pedagógusok fokozottan figyelnek a diákokra-
  8. A tanulók vigyáznak magukra és a társaikra.
  9. A diákok a tanárok útmutatásait követik.
  10. Türelmesen viselkednek minden helyzetben.
 2. Látogatások idején a kiállított tárgyakhoz tilos hozzányúlni.
  12. A kísérő tanár tudta és engedélye nélkül a csoportot elhagyni tilos.
  13. A visszatérés a csoporttal együtt sorba állva történik.
  14. Autóbuszos utazás esetén a diákok figyelmesen ülnek fel és szállnak le.
 3. A buszból való leszállás után az eltávozás csak a kísérő tanár felügyeletével történhet.
 4. A szálláshelyen a helyi szabályok betartása kötelező.
  17. A lefekvés és az ébresztő a megbeszélt időpontban történik.
  18. A diákok részvétele az eltervezett programokon kötelező.
 5. Ajándéktárgyak vásárlása csak szervezett formában történhet.

20. A gólyabál és a farsangi bál, ill. más  óránkívüli tevékenységek idején érvényes szabályok: a műsor ideje alatt mindenki leülve, csendben figyel, nem beszélget, nem eszik és nem iszik. A műsor ideje alatt az osztályfőnökök felügyelnek. A rendezvény ideje alatt az iskolát a diákok nem hagyhatják el, csak osztályfőnöki enedéllyel. Idegenek nem jöhetnek az iskolába. Az osztálytermeket csak átöltözésre lehet használni. Az iskola a tanulók testi épségéért a rendezvény végéig vállal felelősséget.
21. A kirándulások, a látogatások és a táborok megszervezése a Tanfelügyelőség által kidolgozott procedúra és a 3060. sz. Miniszteri Rendelet alapján történik (OMECS nr. 3060/ 03.02.2014).

X. A tornaterem, az öltözök és a sportpályák használati rendje

 

A testnevelés órák és sportfoglalkozások célja, hogy felkészítsen az élet nehézségeinek elviselésére, (akaraterő, kitartás fejlesztése stb.), a jó kapcsolattartás megteremtésére a fair play szellemében segít a mindennapok fáradalmainak aktív pihenésében , s kiélheted játékszenvedélyedet!  Fejleszti az alapvető fizikai készségeidet; így az erőt, gyorsaságot, állóképességet, ügyességet, hogy ezáltal egy edzett, jó testalkatú, egészséges felnőtt váljék belőled.

A testnevelés és sportfoglalkozások során fokozott a balesetveszély, fontos a tanári utasítások pontos követése és az alábbiak betartása.

-A tornaterembe csak az előző osztály távozása után mehetsz be, tanári felügyelettel.

-Az öltözői tárgyak épségéért az éppen ott öltöző osztály felel, a sérülést vagy rongálást azonnal jelentsd tanárodnak!

-Amíg a szaktanár megérkezik, az öltöző előtt kell várakoznod csendben és fegyelmezetten.

-Az öltözőkben személyes dolgaidat rendben kell hagynod.

-Az öltözőben vagy a tornateremben hagyott felszereléseidért az iskola felelősséget nem vállal.

-A mosdókat rendeltetésszerűen használd!

-Élelmiszert bevinni és fogyasztani a tornateremben és az öltözőkben, az előtérben és a lelátón egyaránt tilos!

-A tornatermi és öltözői, előtéri villanykapcsolókhoz, konnektorokhoz ne nyúlj, azokat a szaktanárok kezelik.

-A helyiségekben és a sportudvaron is ügyelj a tisztaságra!

-A tornateremben a tornacipő használata kötelező!

-Engedély nélkül a tornaeszközök használata tilos és balesetveszélyes!

-A tornateremből engedély nélkül semmilyen eszközt nem vihetsz ki!

-A torna- és sportszereket mindig rendeltetésszerűen használd, vigyázz azok épségére, az okozott kárt köteles vagy megtéríteni!

-A tornateremből foglalkozások alatt csak tanári engedéllyel távozhatsz!

-Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, gyűrű, nyaklánc, karkötő, egyéb ékszer és karóra viselete a testnevelésórákon és sportfoglalkozásokon!

-A tornaterembe csak a testnevelés órához szükséges felszerelést, eszközt viheted be magaddal.

-Ha felmentett vagy, tanítási órán akkor is együtt kell lenned osztályoddal, a lelátón kell tartózkodnod, és ott sem ehetsz, ihatsz, és nem  hallgathatsz zenét sem.

-A testnevelés órán kötelező öltözékről a tanév elején, szülők részére az osztályfőnök, tanulók részére a testnevelő tanárok adnak felvilágosítást.

 

 1. Az informatika terem és a könyvtár általános szabályai

  Az informatika terem szabályai:
 • A terembe csak a tanár jelenlétében léphetsz be.
 • Minden osztály és csoport a teremben található ülésrend alapján helyezkedik el.
 • Minden tanulónak megvan a kijelölt számítógépe: azzal dolgozik, azért a számítógépért felel. A számítógépet bekapcsolni, kikapcsolni csak a tanár engedélyével szabad.
 • Számítógépes adathordozót (USB adathordozót, CD-t, DVD-t) csak a tanár tudtával vihetsz be a terembe és használhatsz.
 • Csak a megadott helyen lévő állományokat használhatod,és csak a megadott helyre mentheted munkáidat!
 • Csak az engedélyezett alkalmazást és webhelyet használhatod.
 • A teremben tilos rohangálni, lökdösődni !
 • Munkakörnyezetedet tartsd tisztán, rendben!
 • Az informatika terembe enni- és innivalót, rágógumit bevinni tilos!
 • A számítógépek azonosítása a számítógép száma alapján történik.
 • A számítástechnikai eszközök (laptop, interaktív tábla) használata csak a tanári útmutatás figyelembe vételével történhet.
 • A tanulók nyilatkozatot írnak alá, amellyel igazolják, hogy a terem szabályzatát tudomásul vették és betartják.
 • A terem főkapcsolóját csak a tanár kezelheti!
 • Az eszközök meghibásodását, működési zavarát azonnal jelentsd tanárodnak!

 

 

NYILATKOZAT

Alulírott_______________________________________________, _______________

osztályos tanuló nyilatkozom, hogy az Informatika szakterem szabályzatát megértettem és tiszteletben tartom.

Név:_______________________________
Aláírás:_____________________________
Dátum:_____________________________

 

 

A könyvtár szabályai:

 

XII. Az iskola által kiosztott különdíjak

 

 1. Pro Scholae-díj
 2. Promóció I.- díj
 3. A legrendesebb osztálynak adott díj (A Tisztasági verseny nyertese)
 4. Ép testben ép lélek (A legjobb sportoló)-díj
 5. Édes Anyanyelvünk-díj
 6. A legjobb pedagógiai program
 7. Honismereti-díj
 8. Szülőföldünk-díj
 9. Hagyományaink-díj
 10. Éltanulók
 11. A jutalomkirándulás részvevői (osztályonként két tanuló)
 12. A legjobb geográfus-díj
 13. A legjobb matematikus-díj
 14. A legmagasabb osztályátlag
 15. Szorgalmi díj (az a tanuló kapja, aki az I. félévhez képest a legtöbbet javított az év végéig).
 16. Egyéb, alkalmi díjak.

 

XIII. Megjegyzések

 

Iskolánk minden tanulójának, a szülőknek és az alkalmazottaknak kötelessége ismerni és betartani az iskola Belső Rendszabályzatát.

A szülők a gyermekük iskolánkba íratását követően aláírják az iskolai szerződést (Contract educațional), amelyben kötelezik magukat a Belső Rendszabályzat és az Iskolai Szabályzat  (ROFUIP) betartására.

A vezetőtanács 2011 02 10.-i döntése értelmében az I. és V. osztályba való beiratkozáskor előnyt élveznek azok a gyermekek, akik a Bethlen Gábor Általános Iskola körzetében laknak, a testvérük már az iskola tanulója, vagy a szülő az iskola alkalmazottja.

 

XIV. Mellékletek

 

 1. melléklet
  Lista orientativă a comisiilor de lucru care pot funcționa la nivelul unităților de învățămțânt
 2. melléklet
  Modelul contractului educațional
 • melléklet
  Procedură generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență
 1. melléklet
  Procedură generală de intervenție la nivelul unității de învățământ în situații de violență ce necesită intervenția poliției/ jandarmeriei/ poliției locale/ ambulanței
 2. melléklet
  Nomenclatorul actelor de violență

   XV. A Belső Rendszabályt előkészítő munkacsoport

 

László Krisztina
Péterfy Ágnes
Biró-Ambrus Lenke
Pitó Emese

Kelemen Albert

Igazgató,

Lukács Barna

  Állandó rendezvényeink

Az Események menüpontban

A takarítás időpontja osztályonként

2016-2017

Részletek: a Belső rendszabályban

 

Osztály Tanító / osztályfőnök Nap (a hét során) Óra
elők. A Osváth Zita
elők. B Lőrincz Anna
I.A Biró-Ambrus Lenke
I.B Kovács Katalin Zsuzsánna
II.A Pokhé Ödön
II.B Fekete Réka
III.A Király Ida
III.B Kányádi Csilla
III.C Pitó Emese
IV.A Tánczos Gyöngyvér
IV.B Bálint Ibolya
V.A Gábos Erzsébet
V.B Bartis Elemér
VI.A Péter Mónika Zita
VI.B Szabó Tünde
VII.A Kelemen Albert Kálmán
VIII.A Nagy József
VIII.B Kovács Zoltán

 

 

 

 

 

2018. november 19, Székelyudvarhely

 

Hírarchívum